آشغالی Tehran Tehran IR آشغالی ما آشغال ها را ناپدید می کنیم Email: tehran@ashghali.co Url: cash, invoice https://ashghali.co/squarelogo.jpeg IRR همه روزه لوگوی آشغالی: مرد با وانت در حال جمع آوری آشغال